About

Στους βασικούς στόχους του προγράμματος Embracive περιλαμβάνονται η προώθηση της μη διάκρισης, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Υποστηρίζουμε και προωθούμε τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την Κύπρο με τους ακόλουθους τρόπους:

α)

δημιουργώντας ένα πρακτικό εργαλείο για τη διαχείριση της διαφορετικότητας,

β)

ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των διευθυντικών στελεχών, του προσωπικού και των υπαλλήλων για τη διαχείριση της διαφορετικότητας μέσω προσαρμοσμένης κατάρτισης και διακρατικής ανταλλαγής,

γ)

εφαρμόζοντας τη διαχείριση της διαφορετικότητας σ’ ένα μικρό δείγμα επιχειρήσεων προκειμένου να ελεγχθεί η συνάφεια και η δυνατότητα εφαρμογής του και

δ)

προωθώντας την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας σε ελληνικές και κυπριακές εταιρείες. Η προβολή γίνεται μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, ενημερωτικών δελτίων, ενός ιστότοπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Διαπιστώθηκε πως ενώ η υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας αντιμετωπίστηκε ως μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, η μεγάλη πρόκληση ήταν οι αρχές της να ενσωματωθούν στην καθημερινή πρακτική και τη λειτουργία των εταιρειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, χρειάζεται να ενσωματώσουμε τη διαχείριση της διαφορετικότητας στις εταιρικές κουλτούρες και να αναπτύξουμε συγκεκριμένες σχετικές εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες βελτιώνουν σταδιακά την υπάρχουσα επιχειρηματική πρακτική. Για το σκοπό αυτό, στο έργο χρησιμοποιούμε μικτή μέθοδο που περιλαμβάνει μια μικρής κλίμακας έρευνα, προκειμένου να εντοπίσουμε τις υπάρχουσες αντιλήψεις και το γνωσιακό επίπεδο στη διαχείριση της διαφορετικότητας στις ελληνικές και κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναπτύσσουμε συμμετοχικά ένα επιχειρησιακό εργαλείο που αφορά στη διαφορετικότητα με τη συμμετοχή εταιρειών, καθώς και στοχευμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ικανοτήτων. Επίσης εξελίσσεται και η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε άμεση συνεργασία με τις εταιρείες που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τις αρχές της διαφορετικότητας.

Συγκεκριμένα, στο έργο χρησιμοποιούμε εμπειρική έρευνα προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες και τις πρακτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις συμμετέχουσες χώρες σε ό,τι αφορά τη διαφορετικότητα. Παράλληλα, θα διεξάγουμε έρευνα για τον εντοπισμό αντιλήψεων και επιχειρηματικών πρακτικών σε ελληνικές και κυπριακές εταιρείες (εθνικές αρχές, συνδικάτα, ΜΚΟ ενώσεων εργοδοτών). Επιπλέον, θα αξιοποιήσουμε συμμετοχικές μεθοδολογίες (εργαστήρια και πιλοτικές εφαρμογές) προκειμένου να αναπτύξουμε μια εργαλειοθήκη διαχείρισης της διαφορετικότητας που θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει το χάσμα μεταξύ της κατάστασης που επικρατεί σήμερα και των αρχών στη Χάρτα Διαφορετικότητας. Τα ευρήματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου πακέτου κατάρτισης το οποίο θα προσφέρουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και στη διοίκηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στους/στις εκπαιδευόμενους/ες θα δοθούν πρακτικές γνώσεις και θα αναπτυχθούν δεξιότητες για τη διαχείριση της διαφορετικότητας, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που βασίζεται σε υπαρκτά προβλήματα και εστιάζει σε απτά αποτελέσματα.

Τέλος, το έργο θα αναπτύξει δράσεις προβολής με διπλό στόχο: την προώθηση των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων του έργου και την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που συνδέονται με τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

Έρευνα για τις αντιλήψεις και τις επιχειρηματικές πρακτικές σε ελληνικές και κυπριακές εταιρείες

Κιτ εργαλείων διαχείρισης διαφορετικότητας για ιδιωτικές εταιρείες

Εκπαίδευση για Διευθυντές & προσωπικό HR

Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης εταιρικής διαφορετικότητας σε ιδιωτικές εταιρείες

Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

Έρευνα για τις αντιλήψεις και τις επιχειρηματικές πρακτικές σε ελληνικές και κυπριακές εταιρείες

Πριν από την έναρξη της υλοποίησης του έργου, είναι ιδιαίτερα σημαντική η βαθιά κατανόηση του τρόπου διαχείρισης της διαφορετικότητας από ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να διερευνηθεί η αντίληψη των εργοδοτών και των εργαζομένων σχετικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας και να εντοπίσουμε τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιήσουμε εμπειρική έρευνα ώστε να κατανοήσουμε σε βάθος τις ανάγκες και τις πρακτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις συμμετέχουσες χώρες στον τομέα της διαφορετικότητας. Παράλληλα, θα διεξάγουμε δευτερογενή, ποσοτική και ποιοτική έρευνα με επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς (εθνικές αρχές, συνδικάτα, ΜΚΟ ενώσεων εργοδοτών) και στις δύο χώρες, στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εταιρική πραγματικότητα σε σχέση με τη διαφορετικότητα και θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ένα πλάνο ορθών πρακτικών διαχείρισης της διαφορετικότητας που διατίθενται σε ευρωπαϊκές εταιρείες.

Κιτ εργαλείων διαχείρισης διαφορετικότητας για ιδιωτικές εταιρείες

Μετά την ολοκλήρωση της δευτερογενούς έρευνας και της ποιοτικής έρευνας, θα εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για στελέχη εταιρειών, η οποία θα παρέχει πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή της διαχείρισης της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, με όλα τα συλλεγόμενα δεδομένα, πληροφορίες και αποτελέσματα. Η ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη διαχείρισης της διαφορετικότητας θα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη, διευθυντές/ντριες, προσωπικό HR, υπαλλήλους, παρέχοντας πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή της διαχείρισης της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας και αξιοποιώντας έτσι τα οφέλη της στο εργατικό δυναμικό. Θα περιλαμβάνει ενδεικτικά ένα θεωρητικό υπόβαθρο, ένα νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή της αξιολόγησης της διαφορετικότητας, της διαχείρισής της και των εργαλείων ελέγχου.

Εκπαίδευση για Διευθυντές & προσωπικό HR

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή εκπαίδευση θα αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό πακέτο που απαιτεί τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, ομαδική εργασία και βαθιά προσέγγιση στη μάθηση. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να εφοδιαστούν οι διευθυντές/ντριες, το ανθρώπινο δυναμικό, οι υπάλληλοι κ.λπ. με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό πακέτο θα ακολουθήσει τις αξίες και τις αρχές των αναπτυγμένων Χαρτών Διαφορετικότητας για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια για ανώτερους/ες υπαλλήλους, διευθυντικά στελέχη, υπαλλήλους σε πέντε (5) πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ηράκλειο), και δύο (2) πόλεις της Κύπρου (Λεμεσός και Λευκωσία).

Εκπαίδευση του εργαστηρίου: μια ομάδα υπεύθυνων Ανθρώπινου Δυναμικού από την Ελλάδα και την Κύπρο θα εκπαιδευτεί περαιτέρω στο Diversity Management Toolkit, προκειμένου να είναι σε θέση να μεταφέρει αυτές τις γνώσεις και σ’ άλλους στο μέλλον.

Πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης εταιρικής διαφορετικότητας σε ιδιωτικές εταιρείες

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιλεγούν για να συμπεριλάβουν πολιτικές και πρακτικές διαχείρισης της διαφορετικότητας στην οργανωτική τους κουλτούρα. Οι υπάλληλοί τους θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα διαφορετικότητας και τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν.

Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης

Εναρκτήριο Συνέδριο (Launch Conference) στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2020. 

Ο στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει τις αξίες της διαφορετικότητας και να προσελκύσει περισσότερες εταιρείες προκειμένου να υπογράψουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας. Θα συμμετάσχουν βασικές ομάδες ενδιαφερομένων (δηλ. υπουργεία, δήμοι, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, εργοδοτικές οργανώσεις), καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελικά συνέδρια (Final Conferences) σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του έργου θα παρουσιαστούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Ο κύριος στόχος είναι η προώθηση της εργαλειοθήκης διαχείρισης διαφορετικότητας του έργου και η αύξηση των εταιρειών που θα υπογράψουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

Υπεύθυνοι HR Ανθρώπινου Δυναμικού, διευθυντικό προσωπικό και υπάλληλοι υψηλού επιπέδου που είναι υπεύθυνοι/ες για την ανάπτυξη πρακτικών και στρατηγικών εντός των εταιρειών τους.

Επιμελητήρια, συνδικάτα, μεγάλες εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τοπικές αρχές, τοπικές ενώσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και

Οι υπεύθυνοι/ες χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι/ες μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας για τη διαφορετικότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας!