Categories
News

Free Training Program: Management of Diversity in the Business Environment

Yesterday, on Monday 17th May, the FREE training program on MANAGEMENT OF DIVERSITY IN THE BUSINESS ENVIRONMENT started by IBEPE – SEV as the person responsible for the implementation of the Embracive training program. The program is conducted in six series of training seminars, lasting six hours each, with the participation of 102 trainees.

Categories
Νέα

Δωρεάν Πρόγραμμα Κατάρτισης στην Ελλάδα από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ

Εχθές Δευτέρα 17 Μάϊου ξεκίνησε το ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ που υλοποιεί ο ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ ως υπεύθυνος υλοποίησης της εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EMBRACIVE. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε έξι σειρές εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διάρκειας έξι ωρών το καθένα, με τη συμμετοχή 102 εκπαιδευόμενων.

Categories
News

Information on the results of the expressions of interest for participation in the training program for business executives.

The period of submission of applications by companies, for the participation of their executives in training on MANAGEMENT OF DIVERSITY in the BUSINESS ENVIRONMENT, ended on April 16 with extremely intense interest.

The training, implemented within the European EMBRACIVE program, addressed to 90 business executives, will be conducted in a series of 6 seminars lasting 8 hours each in the period May – June, which will be implemented by IBEPE-SEV.

The applications exceeded all expectations, reaching the number of 84 companies and 173 executives, almost doubling the project forecasts. This strong interest confirms the need to introduce modern systems and methods of human resource management in companies as a key component for their development. IBEPE-SEV has defined the final list of executives who will participate in the seminars according to the terms of the invitation, as well as the final dates of the seminars.

For those executives who will not be able to participate to the seminars, due to the inability to serve all the requests for participation, the possibility of finding alternative solutions and the distribution of the relevant material is already being considered.

The companies and executives that will participate in the seminars will be informed in detail within the next few days.

Categories
Νέα

Συμπληρώθηκαν οι θέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων!

Με εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον έληξε στις 16 Απριλίου η περίοδος υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις για συμμετοχή στελεχών τους σε κατάρτιση με αντικείμενο τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η κατάρτιση, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EMBRACIVE, απευθύνεται 90 στελέχη επιχειρήσεων, θα διεξαχθεί σε σειρά 6 σεμιναρίων διάρκειας 8 ωρών το καθένα την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου τα οποία θα υλοποιηθούν από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεπέρασαν κάθε προσδοκία φτάνοντας τον αριθμό των 84 επιχειρήσεων και των 173 στελεχών, σχεδόν διπλάσια από τις προβλέψεις του προγράμματος. Το έντονο αυτό ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα για εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων και μεθόδων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις ως  βασικό συστατικό για την ανάπτυξη τους. Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ  διαμορφώνει τον τελικό κατάλογο των στελεχών που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, καθώς και την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής των σεμιναρίων. Για όσα στελέχη, λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης όλων των αιτημάτων συμμετοχής, δεν θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια εξετάζεται ήδη η δυνατότητα εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων και η διανομή του σχετικού υλικού.

Οι επιχειρήσεις και τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια θα ενημερωθούν λεπτομερώς εντός των επομένων ημερών.

Categories
News

Diversity in Business: Benefits and Challenges

Managing diversity in the work environment is a relatively modern trend for most Greek companies. The need to implement relevant policies, however is growing – mainly due to changes in the composition of human resources. For  example, the recent EU Proposal for a Joint Employment Report 2021 states, that despite an increase in women’s participation in the workforce, the wage gap with men has narrowed slightly in recent years. Respectively, employment opportunities for people with disabilities are significantly smaller compared to the general population.

On the issue of diversity management, SEV – Hellenic Federation of Enterprises, in the framework of the European EMBRACIVE project, concludes from a relevant survey completed in October, that 204 business executives responded with extremely interesting results. Responses show that diversity management is a recorded value for 138 companies (68%), while only 87 companies (43%) have written policies on the same issue. When asked about the reasons for adopting formal policies for business diversity, the most important reasons for adoption of modern trends is the strengthening of the company’s image/reputation.

Participants answered that nationality / citizenship, gender and sexual orientation are the first three issues covered by formal business policies.

Although gender seems to be the second most important feature, in a recent publication of the European Institute for Gender Equality (EIGE) of the Equality Index for 2019, Greece ranks last amongst 28 countries. It is mentioned, that  our country needs to improve significantly on this issue.

To avoid direct or indirect discrimination in the recruitment / selection process participants consider, that the most important factors are to provide specific instructions to executives involved in the selection process, and to avoid gender discrimination in ad content. The biggest problem companies face regarding the enhancement of diversity in attracting / choosing is the prejudices within the company itself.

Similarly, to avoid discrimination amongst existing staff, a company considers the most effective practice is to provide salary increases based solely on performance and not on ‘different’ characteristics of employees. Usually, employees are informed and educated about issues related to diversity through general culture or behavior inclusion programs. Possibly because the issue of diversity is relatively recent in business culture, there are, for most participants measurable goals except for gender, age, and the educational level. Finally, the majority findings show that the implementation of the General Regulation on Personal Data Protection (GDPR) facilitates, while respectively the pandemic of Covid-19 doesn’t affect the enhancement of diversity.

Based on results of the quantitative research in combination with the analogous ones from the parallel quality, it appears, that to improve the capacities of Greek companies, it is extremely useful to enhance the diversity of human resources, especially relevant and needed when operating on a global level.

Categories
Νέα

Η διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις – οφέλη και προκλήσεις

Η διαχείριση της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον είναι μια σχετικά σύγχρονη τάση για την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ανάγκη εφαρμογής σχετικών πολιτικών όμως, αυξάνεται καθημερινά κυρίως λόγω των αλλαγών που συμβαίνουν στη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικό παράδειγμα της αναγκαιότητας αυτής προκύπτει από την πρόσφατη Proposal for a Joint Employment Report 2021 της ΕΕ, στην οποία αναφέρεται ότι παρά την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής γυναικών στην εργασία, το μισθολογικό χάσμα με τους άνδρες έχει μειωθεί ελάχιστα τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα οι ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με αναπηρία είναι σημαντικά μικρότερες σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.
Για το θέμα της διαχείρισης της διαφορετικότητας ο ΣΕΒ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EMBRACIVE, ολοκλήρωσε τον Οκτώβριο σχετική έρευνα στην οποία απάντησαν 204 στελέχη επιχειρήσεων με εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η διαχείριση της διαφορετικότητας αποτελεί μια καταγεγραμμένη αξία για 138 επιχειρήσεις (ποσοστό 68%), ενώ μόνο 87 επιχειρήσεις (ποσοστό 43%) έχει προχωρήσει σε έγγραφη διατύπωση πολιτικών για το ίδιο θέμα. Στο ερώτημα για τους λόγους υιοθέτησης επίσημων πολιτικών για τη διαφορετικότητα στις επιχειρήσεις αναφέρεται ότι η υιοθέτηση σύγχρονων τάσεων και η ενίσχυση της εικόνας / φήμης της επιχείρησης είναι οι σημαντικότεροι λόγοι.
Οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι η εθνικότητα/ιθαγένεια, το φύλο και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι οι τρείς πρώτες διαστάσεις που καλύπτονται από τις επίσημες πολιτικές των επιχειρήσεων.

Παρότι το φύλο φαίνεται να είναι το δεύτερο σημαντικότερο χαρακτηριστικό, στην πρόσφατη δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) του Δείκτη Ισότητας για το 2019 η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση ανάμεσα σε 28 χώρες. Ειδικότερα αναφέρεται ότι στον πυλώνα Εργασία του Δείκτη, η χώρα μας χρειάζεται να βελτιωθεί σημαντικά.
Για την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων κατά τη διαδικασία προσέλκυσης/επιλογής οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι σημαντικότεροι παράγοντες είναι η παροχή συγκεκριμένων οδηγιών στα στελέχη που ασχολούνται με την επιλογή και η αποφυγή διακρίσεων φύλου στον γραπτό λόγο που χρησιμοποιείται στις αγγελίες. Ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την ενίσχυση της διαφορετικότητας στην προσέλκυση/επιλογή αναφέρονται οι προκαταλήψεις στο εσωτερικό της ίδιας της επιχείρησης.
Αντίστοιχα για την αποφυγή διακρίσεων στο υφιστάμενο προσωπικό επιλέγεται ως αποτελεσματικότερη πρακτική η παροχή μισθολογικών αυξήσεων αποκλειστικά βασισμένων στην απόδοση και όχι στα ‘διαφορετικά’ χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Ο συνηθέστερος τρόπος ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων για το θέμα της διαφορετικότητας είναι μέσω της ένταξης αυτού του θέματος στα γενικότερα προγράμματα κουλτούρας ή συμπεριφοράς. Ενδεχομένως επειδή το ζήτημα της διαφορετικότητας είναι σχετικά πρόσφατο στην επιχειρησιακή κουλτούρα δεν υπάρχουν, για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, μετρήσιμοι στόχοι με εξαιρέσεις το φύλο, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Τέλος οι περισσότεροι εκτιμούν ότι η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (GDPR) διευκολύνει, ενώ αντίστοιχα η πανδημία του covid 19 δεν επηρεάζει την ενίσχυση της διαφορετικότητας.
Με βάση τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, σε συνδυασμό και με τα ανάλογα από την παράλληλη ποιοτική, προκύπτει ότι για τη βελτίωση των ικανοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμη η ενίσχυση της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως λόγω της αναγκαιότητας για δραστηριοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Categories
News

“Embracing diversity and fostering inclusion in the Workplace” Conference

The “Embracing diversity and fostering inclusion in the Workplace” Conference took place on Friday, September 25th at Zappeion Megaron. Institutional actors, renowned speakers, sponsors and signatories were present with both physical and digital presence and framed the content of the hybrid conference with very interesting speeches and discussions.
They raised key issues about the importance of diversity and equal opportunities in the work environment while examining the progress made in accepting diversity and equal opportunities in Greek companies.
The Conference was implemented online, while at the same time there was the possibility of attending it physically in different rooms in Zappeion, complying with all safety measures and distances, in groups of 9 people per room.