«Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα και προωθούμε
την ένταξή της στον χώρο εργασίας»

Το έργο EMBRACIVE «Embracing Diversity and Fostering Inclusion in the Workplace» είναι ένα νέο και καινοτόμο έργο που στοχεύει στην προώθηση της διαφορετικότητας στον επιχειρηματικό τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Στο έργο σημαντικό ρόλο παίζει η υποστήριξη και η προώθηση της Χάρτας Διαφορετικότητας, ενός εργαλείου για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται με την ηθική της διαφορετικότητας.

Με την προώθηση της διαφορετικότητας, εστιάζουμε στην ανάγκη δημιουργίας πρακτικών κατά των διακρίσεων, πέρα από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, καθώς και σε δράσεις κατά των διακρίσεων. Από τις έρευνες προκύπτει πως τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο υπάρχουν κοινές προκλήσεις λόγω των μεγάλων ομοιοτήτων σε πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο.

Μόνο μέσω της βαθιάς κατανόησης του τρόπου διαχείρισης και αντιμετώπισης της διαφορετικότητας  μπορούμε να «αγκαλιάσουμε» τη διαφορετικότητα και να την εντάξουμε στις επιχειρήσεις. Έτσι, εντοπίζοντας τις προκλήσεις και τις ανάγκες τους, τους προτείνουμε τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να ενσωματώσουν τις αρχές της Χάρτας Διαφορετικότητας στις επιχειρηματικές πρακτικές.

Με τη Χάρτα Διαφορετικότητας ενθαρρύνουμε τους οργανισμούς (ΜΚΟ, δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις) να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές πολυμορφίας και ένταξης. Κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας, δεσμεύεται να προωθήσει τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από την ηλικία, την αναπηρία, το φύλο, την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του κάθε ατόμου.  Παράλληλα, προσφέρονται δημοσιεύσεις και υποστηρικτικά εργαλεία για συγκριτική αξιολόγηση, μέτρηση και παρακολούθηση.

  • Στην Ελλάδα περισσότερες από 150 εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, με συνολικά περισσότερους/ες από 50.000 υπαλλήλους, έχουν ήδη υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας, ενσωματώνοντας στις καθημερινές πρακτικές τους την αποτελεσματική ένταξη διαφορετικών υπαλλήλων, με πολλαπλά οφέλη.
  • Στην Κύπρο, η Χάρτα διαφορετικότητας ξεκίνησε δυναμικά με την πρωτοβουλία του Center for Social Innovation (CSI) που είναι οι εταίροι του έργου EMBRACIVE. Συγκεκριμένα, το CSI έχει συνυπογράψει τον χάρτη με την ΑΤΗΚ, τον εθνικό και μεγαλύτερο οργανισμό τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο το 2019. Έτσι, εγκαινιάστηκε μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία που ενθαρρύνει το επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου για την υιοθέτηση και την προώθηση της Χάρτας Διαφορετικότητας.

Είναι πλέον γνωστό ό,τι οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας βασίζονται σε ορισμένες προκαταλήψεις. Δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο ένας/μία εργαζόμενος/η να αντιμετωπίζεται δυσμενώς λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής, θρησκείας, εγκυμοσύνης και μητρότητας ή αναπηρίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το χάσμα των συνολικών αποδοχών μεταξύ των φύλων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 41,4% και 26,9% στην Κύπρο, ενώ αντίστοιχα το μέσο χάσμα των συνολικών αποδοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 39,6%. Στα στατιστικά αυτά περιλαμβάνονται και οι τρεις τύποι ανισότητας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όπως: χαμηλότερο ωρομίσθιο, λιγότερες ώρες απασχόλησης και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα εκτός αγοράς (για παράδειγμα όταν διακόπτεται μια καριέρα για τη φροντίδα παιδιών ή συγγενών). Οι διευθυντικές και οι ανώτερες θέσεις είναι κυρίως προνόμιο των ανδρών. Σε κάθε τομέα οι άνδρες προωθούνται συχνότερα από τις γυναίκες, και κατά συνέπεια έχουν και μεγαλύτερες απολαβές. Η τάση αυτή υπεραυξάνεται στις θέσεις ηγεσίας, όπου μεταξύ των διευθυνόντων συμβούλων CEO’s το ποσοστό των γυναικών είναι λιγότερο από 6%. 

Επικοινωνήστε μαζί μας!